BRUIDSFOTOGRAFIE BREDA

Disclaimer


PRIVACY VERKLARING Smith Media
Smith Media gevestigd en kantoorhoudende te Breda hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Smith Media verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Smith Media u over de manier waarop Smith Media uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Smith Media worden aangeboden op www.smith-media.nl.
 
Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
 

1. Persoonlijk 

Smith Media gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Smith Media past wat u op www.smith-media.nl ziet aan op uw interesses. Smith Media gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.
 

2. Doel 

Smith Media verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.smith-media.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Smith Media gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Smith Media.
 

3. Bestelling 

Voor uw bestelling heeft Smith Media uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Smith Media verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.smith-media.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Smith Media uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Smith Media dat doet.
 

4. Uw account 

In uw account op www.smith-media.nl slaat Smith Media onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.
 

5. Zakelijke klanten 

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Smith Media deze gegevens net zoals die van andere klanten van Smith Media.
 

6. Social media 

 

Op sommige plekken op www.smith-media.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Smith Media krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 

7. Andere doeleinden 

Tot slot kan Smith Media uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
 
Artikel 2 Doorgifte aan derden
 

1. Smith Media geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: 

a) De doorgifte geschiedt aan een door Smith Media voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Smith Media een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; 

b) Smith Media op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Smith Media maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Smith Media ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens.

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@smith-media.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Smith Media tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.smith-media.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Smith Media

1. Smith Media heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Smith Media verwerkt ten behoeve van www.smith-media.nl. Smith Media accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Smith Media bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.smith-media.nl, tenzij Smith Media op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Smith Media behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.smith-media.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.smith-media.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.smith-media.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21/05/2018.

 
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van SMITH-MEDIA.nl zijn naast de toepasselijke wetgeving ook de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.
 
INHOUD
De website heeft tot doel het informeren van potentiële en bestaande klanten van SMITH-MEDIA.nl en het verkopen van de producten via internet.
SMITH-MEDIA.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze SMITH-MEDIA.nl website. SMITH-MEDIA.nl garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.
 
Noch SMITH-MEDIA.nl noch medewerkers, noch derden waarvan SMITH-MEDIA.nl gebruik maakt, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
 
SMITH-MEDIA.nl kan ten alle tijden en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen (disclaimer).
 
AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van SMITH-MEDIA.nl danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan SMITH-MEDIA.nl
Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en vermits vooraf schriftelijke toestemming is ontvangen van SMITH-MEDIA.nl voor gebruik zoals hierboven genoemd.
 
Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is SMITH-MEDIA.nl hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer. Voor vragen, en of opmerkingen kunt u contact opnemen met SMITH-MEDIA via info@smith-media.nl

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info